Ochrana osobných údajov

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Spoločnosť ASCEND Consulting, s.r.o. IČO 52 972 712, so sídlom Kresánkova 9, 84105 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 144586/B, ktorá prevádzkuje webové stránky www.ascendco.sk a www.zuzanajojicova.com.

Vaše osobné údaje spracovávám ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadné ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: connect@ascendco.sk .

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

• budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinnosti alebo udeleného súhlasu,

• plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

• umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčná adresu nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov na vyplnenie testu, na prístup do webinar-u a podobne)

Vedenie účtovníctva

Ak ste mojim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Výberové konanie

Od 25. mája 2018 už nie je potrebný súhlas na spracovanie osobných údajov v prípade odpovede na inzerovanú pracovnú ponuku, pretože sa z pohľadu GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679) jedná o základný "jednorazovú" službu. Vaše osobné údaje (bez dobrovoľného súhlasu) môžem spracovávať len po dobu výberového konania (maximálne šesť mesiacov po prijatí odpovede na inzerát).

Iba v prípade, že by ste radi zostali v kontakte dlhšie ako 6 mesiacov pre konkrétne výberové konanie alebo chceli dostávať aj iné pracovné ponuky, bude potrebné poskytnúť mi dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu 3 rokov. Znenie súhlasu vám zašlem na vašu e-mailovú adresu a vy mi ho potvrdíte. Dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej žiadosti na e-mail connect@ascendco.sk. Ak ste uchádzač o prácu a reagujete na pracovnú ponuku, využívam dáta, ktoré dobrovoľne uvádzate vo svojom životopise, aby som vám poskytla ponuky zamestnania a práce, pomohla s vytvorením motivačného listu alebo životopisu na mieru, prípadne poskytla kariérne poradenstvo.

Marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú. Ak nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám novinky len na základe vášho súhlasu. Ak narazím na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, rada vám jeho prácu v e-maile odporučím. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať napísaním e-mailu na adresu connect@ascendco.sk.

Fotografická dokumentácia a referencie

Iba na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, pokým váš udelený súhlas neodvoláte. Ten možno kedykoľvek odvolať napísaním e-mailu na adresu connect@ascendco.sk. Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre zacielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Moje webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránim v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Väčšinu spracovateľských operácií zvládam sama a nepotrebujeme k nim tretie strany. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to posyktovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Google - Google Analytics

FLOWii - fakturácia

Money Tax, s.r.o. - účtovná firma

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta sú spracovávané výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: connect@ascendco.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, či články o produktoch a službách vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov napísaním e-mailu na adresu connect@ascendco.sk.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.