Koučing pre jednotlivcov

Pri koučovaní používam prístup zameraný na riešenie (Solution Focused Coaching). Tento prístup využíva najnovšie poznatky o fungovaní ľudského mozgu, uvoľňuje potenciál človeka, pôsobí transformačne na psychiku ľudí a tímov.

Zameriava sa na hľadanie riešenia namiesto hľadania problému, stavia viac na silných stránkach ako na tých slabých, preferuje hľadanie východiska (cesty) pred rozmýšľaním o prekážkach.

Postup pri individuálnom koučingu:

1. Prvé stretnutie za účelom zistiť, či je naše partnerstvo dobrou voľbou a či si vzájomne vyhovujeme.

2. Zadanie cieľov spolupráce - čo chce klient dosiahnuť. Stretnutie sa uskutoční v trojici: zadávateľ (napríklad nadriadený) - klient - kouč.

3. Individuálne koučovacie stretnutia, ktorých dĺžka závisí od zadefinovania konkrétnych cieľov. Niekedy postačí 1 - 2 stretnutia. Pri väčších a dlhodobejších cieľoch je frekvencia stretnutí jedenkrát za 2 - 3 týždne počas 6 mesiacov. Jedno stretnutie trvá 60 - 90 minút.

4. Vyhodnotenie - stretnutie opäť v triáde, aby klient mohol vyhodnotiť dosiahnuté úspechy a nadriadený mu mohol dať spätnú väzbu.