Hodnotiace a rozvojové centrá

Hodnotiace centrum (Assessment Centrum) je nástrojom výberu vhodných kandidátov na voľné pozície, predovšetkým manažérske. Rozvojové centrum (Development Centrum) slúži na hodnotenie zamestnancov a ich potenciálu a je pomôckou pri plánovaní ich kariérneho rastu a rozvoja.

Oba nástroje slúžia na hodnotenie schopností, zručností, vedomostí, skúseností a postojov zamestnancov a odhaľujú ich slabé i silné stránky. Veľmi často sa využívajú aj pri hľadaní, resp. pri identifikácii manažérskych talentov. Kombináciou viacerých techník je možné maximalizovať schopnosť predpovedať budúci výkon alebo správanie hodnoteného.

Samotnej realizácii týchto centier predchádza príprava zadaní pre hodnotených účastníkov, ktoré najčastejšie spočívajú vo vypracovaní tzv. rolových hier a prípadových štúdií, ktoré vychádzajú zo situácií vyskytujúcich sa v pracovnom prostredí klienta. Uvedené podklady sú pripravované v rámci prípravnej fázy po konzultáciách a v spolupráci s klientom priamo na konkrétnu pracovnú pozíciu.